Saltear al contenido principal

Extracte Reunió de les famílies Juny 2020

Lloc i data: Telemàtica 8 de juny del 2020
Hora d’inici: 19 hores
Hora de fi: 21 hores
Assistents: 24

 

Ordre del dia

  1. Tancament del curs a càrrec de la direcció del centre.

 

Desenvolupament de la sessió

Intervenció del president explicant la situació actual i donant la paraula al director del centre.

En primer lloc la direcció del centre presenta el calendari final de curs i algunes concrecions sobre els criteris d’avaluació i el procediment de recuperació.

Per als alumnes de l’ESO que no han assolit les competències del primer i el segon trimestre d’alguna matèria, el professorat ha fet una proposta de treball dirigida a desenvolupar aquelles competències clau que considerem essencials per al pas de curs. Aquesta proposta no suposa una feina extra, ja que, o bé substitueixen les propostes setmanals, o bé hi coincideixen, perquè les tasques setmanals de les diferents matèries treballen aquestes competències clau.

Pel que fa a les matèries pendents d’altres cursos, el procediment de recuperació consisteix en les tasques setmanals que els diferents departaments proposen. Només en el cas de les matèries que no tenen continuïtat en el curs actual, els departaments han proposat tasques específiques que caldrà lliurar en el termini establert o realitzar alguna activitat de recuperació en línia. El calendari previst d’aquestes activitats és el següent:

Del 18 al 22 de maig: període de recuperació de pendents (només de les matèries que no tenen continuïtat en el curs actual). Es publicarà calendari a la web del centre.

15 de juny: lliurament d’informes del tercer trimestre i de l’avaluació final (mitjançant iEduca)

18 i 19 de juny: període d’avaluació extraordinària (només per als alumnes que no hagin assolit alguna matèria). Es publicarà calendari a la web del centre.

23 de juny: lliurament d’infomes de l’avaluació extraordinària (només per als alumnes pendents de l’avaluació extraordinària)

Us recordem que, com sempre, aquesta planificació està sotmesa a l’evolució de la situació sanitària i al que determinin les autoritats sanitàries i educatives. En cas que es produeixi algun canvi, ens informaran degudament.

Unes  mares i pares comenten el desenvolupament de les tutories realitzades telemàticament uns consideren poc encertades i altres molt encertades.

Uns pares comenten que ja que s’avisa a traves de Ieduca les faltes d’assstencia també es podria haver fet en el cas dels alumnes que no ha seguit la planificació setmanal.

Un altre pare comenta la necessitat de llibres electrònics cara el batxillerat.

I sent les 21:00 hores el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria estenc aquesta acta amb el vistiplau del president.

 

Volver arriba