Saltear al contenido principal

Extracte Assemblea Extraordinària Gener 2020

Data: 13 de gener del 2020
Hora inici: 20:00
Hora final: 21:30
Nombre assistents: 15

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de la Assemblea anterior.
  2. Canvis a la Junta Directiva per dimissió d’un dels seus membres.
  3. Ratificació del nou representant de l’AMPA al Consell Escolar del Centre.
  4. Estat de les quotes de l’AMPA.
  5. Precs i Preguntes.

Desenvolupament de la sessió:

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea del 25 de novembre 2019

En Miguel Angel Hernaiz, secretari de la Junta del AMPA fa lectura de l’Acta de la reunió anterior que es aprovada per assentiment general els assistents sense cap esmena.

2. Presentació d’un nou vocal dins de la Junta directiva.

En Iñaki Lejarcegui, president de la Junta, exposa els motius de la convocatòria de l’Assemblea i dels canvis en la Junta, al haver presentat la dimissió la tresorera electe en l’Assemblea anterior per motius personals.

El president, presenta a Na Cristina Aparicio Nicolás i eleva a l’Assemblea la proposta d’incorporar-la com a nova vocal de la Junta, proposta que es aprovada per assentiment general dels assistents i sense cap esmena queda aprovada la seva incorporació

3. Canvis a la Junta directiva per dimissió d’un dels seus membres

El president eleva a l’Assemblea la proposta de nomenar a en Miguel Angel Hernaiz Polo com a nou Tresorer de la Junta Directiva de l’AMPA en substitució de na Yolanda Morancho Pérez, que es aprovada per assentiment general dels assistents.

El president eleva a l’Assemblea la proposta de nomenar a na Cristina Aparicio Nicolas com a nova secretaria de la Junta Directiva de l’AMPA en substitució d’en Miguel Angel Hernaiz Polo, que es aprovada per assentiment general dels assistents.

El president eleva a l’Assemblea la proposta de ratificar la composició de la nova Junta Directiva integrada per:

Iñaki Lejarcegui Vázquez — President
Cristina Aparicio Nicolás — Secretaria
Miguel Ángel Hernaiz Polo — Tresorer
Esther Laguna Bertolín — Vocal
Jordi Freixes Villaró — Vocal
Lourdes Bravo Alemany — Vocal

i sense cap esmena queda aprova i ratificada la nova Junta.

Així mateix, es proposa i s’aprova per assentiment general dels assistents que del compte corrent a nom de l’Associació de Pares i Mares del IES Vilatzara en siguin titulars el president i el Tresorer de manera mancomunada. (les dues signatures són necessàries per a qualsevol operació).

4. Ratificació del nou representant de l’AMPA al Consell Escolar.

Es comunica que fruit d’aquesta reorganització s’ha escollit a Jordi Freixes, membre de l’actual Junta Directiva com a representant de l’AMPA al Consell Escolar. Sense cap esmena es ratifica.

5. Estat dels quotes del AMPA.

Aquest curs no s’han girat les quotes de l’AMPA a les famílies donats els canvis que s’han produït a la Junta directiva.

Un cop endreçada la documentació pertinent, es proposa que les quotes del curs 2019-2020 es giraran al mes de Març, prèvia comunicació via mail a totes les famílies, proposta que queda aprovada per assentiment general dels assistents.

El president aixeca la sessió sent les 20 hores i 45 minuts, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist i plau del president.

Volver arriba